วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ : ฝีมือดี มีคุณธรรม ทำงานเป็น เน้นคุณภาพ

วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์...เปิดรับสมัคร...นักเรียน...นักศึกษา...
สนใจศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. สมัครศึกษาต่อออนไลน์ (คลิ๊กที่ภาพได้เลย...)
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
ประมวลภาพพิธีการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
ณ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (แห่งที่ 2 บ้านโคกวัด) วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 (อ่านเพิ่มเติม...)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Intregrate Amplifier) กำลังขับไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๓๐ Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม นำทีมโดย นายวสันต์ เหวยรัมย์ (ครูผู้ควบคุมทีม) นายศุภวิชญ์ กริดรัมย์ (นักศึกษา) และ นายอภิชาติ เจริญรัมย์ (นักศึกษา)
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
Buriram Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
Buriram Industrial and Community Education College

Facebook

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2566 13:52

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ เข้าร่วม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต...

วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2566 14:09

โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2566 14:24

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award : I-New Gen Award 2023

ข่าวสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น

วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2565 10:14

แผนกวิชาตัดผมชาย วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาตัดผมชาย ออกให้บริการตัดผมให้กับพลทหารใหม่

วันศุกร์, 21 ตุลาคม 2565 16:31

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ โดยแผนกวิชาเสริมสวย วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2565 03:34

โครงการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับครูไทยวัยเกษียณ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์

วันศุกร์, 27 มกราคม 2566 09:12

วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม

วันอังคาร, 10 มกราคม 2566 01:42

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2566 02:20

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

dean

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 

Mr. Somchai Inprang

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์

 

ติดต่อภายใน

วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์

 

ที่ตั้งสถานศึกษา :

เลขที่ 138 หมู่ที่ – ถนนจิระ  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  31000

 

โทรศัพท์ : โทร. 044-612260  

โทรสาร :  โทร. 044-613358

Facebook Fanpage

สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

Link ช่างยนต์ 206x63 px copy

Link ช่างกลโรงงาน

Link ช่างเชื่อม

Link ไฟฟ้า

Link อิเล็ก

Link เมคคา

สาขาวิชาพณิชยการ

Link การบัญชี

Link คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

Linkาผ้าและเครื่องแต่งกาย

Link อาหารและโภชนาการ

Link เสริมสวยและอาภรณ์

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

อาชีวศึกษา 9 ประการ

 1.  ผู้เรียนอยากเรียนสาขาอะไร ต้องได้เรียนสาขาวิชานั้น
 2.  ปรับเปลี่ยน ระบบและวิธีการรับนักศึกษาใหม่
 3.  ประกันคุณภาพ การมีงานทำ
 4.  เพิ่มประสิทธิภาพแนะแนวอาชีวศึกษา
 5.  สร้างงาน สร้างรายได้ฝึกเป็นเถ้าแก่
 6.  การเทียบโอน-ประสบการณ์ ให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพ
 7.  มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้เรียนเก่ง (FAST TRACK)
 8.  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมลงทุน
 9.  จัดโรงงานให้มีในโรงเรียน จัดโรงเรียนให้มีในโรงงาน

 

งานปฏิรูปการอาชีวศึกษา

 1.  ปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา
 2.  ปฏิรูประบบการเรียนรู้
 3.  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
 4.  ปฏิรูประบบครูและบุคลากร
 5.  ปฏิรูประบบการเงินและระดมทรัพยากร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาเสริมสวยและอาภรณ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

ภาพประชาสัมพันธ์

สมศ

275603082 4857811597669076 9161034035917122453 nประชาสัมพันธ์ รับสมัคร65

338823

272983520 4742684249181812 7262008514260643523 n

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)

ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องกัด CNC อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ช่องทางติดต่อตามแผนก QR Code

 

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์